چهارشنبه 22 اسفند‌ماه سال 1386
دیزباد

خوشا دیزباد و آب خوش گوارش

خداوندا تو داری بر قرارش

ز بعد آب کوثر قادر حی

نموده خلق آب نوحصارش

زهی دیزباد علیا ای برادر

که بر خوبی روان باشد مدارش

              مرحوم محمد فدایی